Unique Names

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
English Hebrew Gematria Value Numero-logical Value Sex Origin
International
Shacham, Shaham שַׁחַם 348
6
Shachari, Shahari שחרי 518
5
Shacharit, Shaharit שַׁחֲרִית 918
9
Shadmit שַׁדְמִית 754
7
Shafrir שַׁפְרִיר 790
7
Shaike שייקה 425
2
Shalechet שַׁלֶּכֶת 750
3
Shalhev, Shilhav שלהב 337
4
Shalhevet שַׁלְהֶבֶת 737
8
Shalhevetya שַׁלְהֶבֶתְיָה 752
5
Shalva שָׁלְוָוה 347
5
Shamai שַׁמַּי 350
8
Shamaim שָׁמָיִם 390
3
Shamir שָׁמִיר 550
1
Shana שָׁנָה 355
4
Shandi שיינדי 384
6
Shane שיין 370
1
Shanel שנאל 381
3
Shanit שָׁנִית 760
4
Shanon, Shannon שאנון 407
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
The site contains 2049 rare names